معرفی رئیس دبیرخانه

39

رئیس اداره دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه :

        مهندس محمود بهنیا

شماره تلفن :

31511290

سنوات خدمت:

 30 سال

شرح وظایف :

الف )  وظایف جاری:

1-تعيين تقويم جلسات و اتفاقات سالانه و ماهانه

2-مدیریت فرایند برگزاری جلسات و همایش ها

3-تدوین گزارش عملکرد فردی به طور ماهانه و گزارش عملکرد سالانه در قالب اعلامی رئیس دبیرخانه

4- به روز رسانی بخش خود در سایت دبیرخانه و سایر روشهای اطلاع رسانی

5- شرکت در جلسات هفتگی دبیرخانه و پایش جمعی برنامه سالانه و ماهانه دبیرخانه ثبت صورتجلسه

6-پاسخگویی مدون به رئیس دانشگاه ( دبیر کارگروه تخصصی ساغ و رئیس شورای دانشگاه)

7-ارتباط موثر مستمر و رضایت بخش با کلیه مخاطبان از طریق انواع ارتباطات شامل مکاتبات پست الکترونیک پیامک تلفنی

8-کار با نرم افزار برنامه ریزی عملیاتی

9-تدوین مکاتبات و کار با نرم افزار ثبت ارسال و پیگیری مکاتبات دانشگاه و استان

 ۱۰ - شناسایی جمع آوری ثبت اسناد و اطلاعات راهبردی مرتبط با قلمرو کاری خود در دبیرخانه و رازداری و حفظ اسرار دبیرخانه

11-هماهنگی در کلیه امور دبیرخانه با رییس دبیر خانه

 ۱۲ -ایجاد سیستم پیگیری و اطمینان از حصول نتایج کلیه مصوبات شوراهای تصمیم گیر مرتبط با دبیر خانه تفاهم نامه های سلامت محور بین بخشی و موافقت نامه های سالانه برنامه عملیاتی واحدهای درون دانشگاهی

 ۱۳ - جستجوی مطالب و منابع مفید برای توسعه دانش و مهارتهای حوزه و تسهیم این مستندات بین مخاطبان مرتبط

14- مشارکت در کنفرانس های مطبوعاتی و رسانه ای

15- مشارکت موثر در اندیشگاه سلامت و شوراهای تحت پوشش

 

ب ) وظایف راهبردی:

1-مدیریت فرایند تدوین مشروعیت بخشیدن و عملیاتی شدن برنامه جامع سلامت استان و برنامه راهبردی دانشگاه هم زمان با برنامه های توسعه پنج ساله

2- تلفیق تكليف مندرج در اسناد بالادستی و ابلاغی در جدول عملیات سالانه برنامه جامع سلامت استان و برنامه راهبردی دانشگاه

3- برنامه ریزی سالانه دبیرخانه با مشارکت اعضای دبیرخانه مشاورین و اعضای اندیشگاه سلامت استان

4- مطالعه برای روز آمد سازی دانش و مهارتهای فردی و رویدادهای مرتبط .

5- تدوین استاد حمایت مطلبی و انجام فرایند آن در موارد مقتضی و با راهنمایی کارشناسان سایر حوزه ها در این زمینه

6-آمادگی برای توجیه و جلب حمایت مدیران جدید در زمینه نقش و برنامه های سلامت دبیرخانه در عرصه استانی

 ۷- شرکت فعال در جلسات خانه مشارکت مردم و کسب اطمینان از تعامل موثر خانه مشارکت با سایر بخش های تحت پوشش

8-هماهنگی نظارت و یا انجام کاریست نتایج پروژه های مرتبط به روش های مقتضی

9- تحريف شرح خدمات و برون سپاری برای ارزشیابی نتایج اجرای کلیه برنامه ها و اسناد سیاست

 ۱۰ -تشکیل جلسات در شرایط مقتضی برای حل مسئله

۱۱ - پایش مدون پیشرفت پروژههای برنامه عملیاتی حوزه تحت هماهنگی و ارائه گزارش دوره ای طبق نظر رئیس دبیر خانه

 ۱۲- مدیریت برنامه آموزشی و توانمند سازی مخاطبان

۱۳- آماده سازی مصوبات برای شوراهای مرتبط به حوزه کاری به ویژه کارگروه تخصصی هیات رئیسه هیات امناء شورای دانشگاه و جلب نظرات پیام گزاران سلامت و رابطان قبل از ارسال برای تصویب

۱۲- پایش وضعیت عملکرد پیام گزاران و سامانه مرتبط با وی

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر