شرح وظایف کلی و برنامه ها

89
  • توانمند سازی و ارتقای مهارت SDH در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت
  • تدوین اولویت های مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در سطح استان
  • حمایت از حوزه های مختلف سلامت ( درون سازمانی ) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور
  • پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاهها و نهادها ( بین بخشی ) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مولفه های اجتماعی
  • همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان
  • حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان
  • توانمند سازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین بخشی
  • فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاه ها در زمینه SDH
  • اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH
  • اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشیفاقد نظر