چشم انداز ، رسالت ، مأموریت و اهداف

127

چشم انداز :

بهره برداری از کلیه ظرفیت ها و توانمندی های موجود در جامعه اعم از نهادهای ملی و مردمی برای دستیابی به بالاترین و مؤثرترین پوشش خدمتی جهت تأمین سلامت ضمن توانمند سازی جامعه و تقویت روابط بین و برون بخشی که اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت در راستای دستیابی به اهداف مذکور گام بر می دارد.

رسالت :

فلسفه وجودی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فعالیت ساختارمند جهت به کارگیری کلیه امکانات بالقوه مادی و معنوی به منظور ایجاد و تقویت سیتم های اجتماعی کارآمد سلامت محور می باشد. معاونت امور اجتماعی به عنوان مرجع تسهیل گر و هماننگ کننده بین وزارت بهداشت به عنوان متولی سیاست گذاری سلامت در کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی به عنوان همکاران ذینفع سلامت نقش خود را ایفا خواهد نمود و این رسالت را در قالب وظایف عملیاتی زیر اجرا می نماید که بخشی از این وظایف به اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت معطوف می گردد از جمله :

  کنترل و پیشگیری آسیب های اجتماعی

 برنامه ریزی و توجه دقیق، علمی و عملی به مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت

ترویج و بهره برداری از فرهنگ، هنر و سایر ارزشهای اجتماعی به منظور تأمین و صیانت از سلامت در جامعه

مأموریت و اهداف :

بدون برخورداری از سلامت در مفهوم عمومی و اختصاصی آن افراد، خانواده، جوامع و ملت ها نمی توانند امیدوار به دستیابی به اهداف توسعه مدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشند. لذا مأموریت این معاونت شامل اتخاذ مجموعه راهکارهای مؤثر و امکانپذیر جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد بود که بخشی از این اهداف به اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت معطوف می گردد از جمله :

برقراری ارتباط و تعامل با اساتید، اعضاء هیأت علمی و محققین و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانشناسی برای بهره گیری از ظرفیت های انها جهت ارتقاء و تقویت سلامت عمومی جامعه

برقراری ارتباط و همکاری های بین بخشی مرتبط با سلامت برای بهره گیری از ظرفیت های انها جهت ارتقاء و تقویت سلامت عمومی جامعه
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر