شرح وظایف

96
  • توانمند سازی وارتقا مهارت SDH در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه سلامت
  • حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان
  • گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارتخانه
  • توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه اسیب های اجتماعی
  • ایجاد کارگروه های آسیب های اجتماعی سلامت در سطح استان
  • تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در سطح استان
  • اجرای بسته های اموزشی مورد نیاز اهداف SDHفاقد نظر