شرح وظایف

99
 • حمایت از حوزهای مختلف سلامت (درون سازمانی ) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور
 • پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها (بین بخشی) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مو لفه های اجتماعی
 • شناسایی ارزیابی ومعرفی سازمان ها نهادها و یا شرکت های خصوصی ودولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت
 • حمایت طلبی به منظور پیگیری اهداف توسعه پایدار
 • مستند سازی و انتشارات
 • حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت در انواع طرح های تو سعه
 • سازماندهی نشست های دورهای منظم با گارگروهای آ سیب های اجتماعی در سطح استان وپیگری مصوبات مربوطه
 • گزارش فصلی به ستاد وزارت
 • انجام تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه
 • انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت
 • اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون بین بخشی انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت
 • همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه ها ی مرکز تحقیقاتی مبنی بر آمایش سرزمین و اهداف پایدارفاقد نظر